Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS-, VERKOOP- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Kantoormeubel 4 you, een onderdeel van Koloebo Drunen, gevestigd te 5151 DV Drunen aan de Antonie van Leeuwenhoekweg nº 17, Handelsregister KvK Waalwijk nr. 48802.

1. Algemeen
Op al onze overeenkomsten, leveranties en diensten, ook indien gesloten door/met een
nevenvestiging van onze vennootschap, zijn van toepassing onze hierna omschreven algemene
leverings-, verkoop- en betalingsvoorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
te Waalwijk.
Afwijkingen of wijzigingen van onze voorwaarden binden ons slechts indien en voor zover een en
ander schriftelijk is overeengekomen en bevestigd. De in de vorige zin bedoelde afwijkingen of
wijzigingen gelden dan echter slechts voor die overeenkomst waarbij schriftelijke overeenstemming is
bereikt over het afwijken van onze voorwaarden.
Ook middels vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen tot stand gekomen
overeenkomsten welke van deze algemene voorwaarden afwijkende voorwaarden bevatten zullen ons
slechts binden voor zover en indien deze schriftelijk door ons zijn aanvaard en bevestigd.

2. Offertes
Al onze offertes zijn vrijblijvend!
Wij zijn slechts aan een offerte gebonden indien en voor zover deze door ons schriftelijk is vastgelegd
en door ons aan de wederpartij schriftelijk is bevestigd.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geldt een offerte voor de expliciet in die
offerte genoemde termijn. Is in de offerte geen geldigheidstermijn opgenomen, dan wordt deze termijn
geacht maximaal veertien dagen na datum van de offerte te belopen.
Wij behouden ons het auteurs- en eigendomsrecht voor van de bij de offerte verstrekte ontwerpen,
afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen, modellen en alle andere zaken.
Indien een aan ons gevraagde offerte niet wordt gevolgd door de overeenkomst, is de wederpartij aan
wie werd geoffreerd verplicht de offerte compleet met alle in de vorige volzin genoemde zaken binnen
acht dagen aan ons te retourneren, bij gebreke waarvan wij het recht voorbehouden om te dier
gemaakte kosten volledig door te berekenen, onverminderd ons recht om van de wederpartij de
kosten, schade en interessen voortvloeiende uit inbreuk op het door ons voorbehouden auteurs- en
eigendomsrecht op de wederpartij te verhalen.

3. Zekerheidsstelling
Indien en voor zover daartoe aanleiding bestaat zijn wij, alvorens tot uitvoering van een overeenkomst
tot levering of uitvoering van diensten over te gaan gerechtigd om onszelf te overtuigen van de
kredietwaardigheid van de wederpartij in de vorm van een te verlangen bank- of anderszinse garantie,
zonder dat de wederpartij eventuele daaruit voortvloeiende stagnatieschade op ons kan verhalen. In
geval van weigering tot het stellen van een garantie als voornoemd, danwel bij gebleken anderszinse
onvoldoende kredietwaardigheid zijn wij gerechtigd de overeenkomst eenzijdig als ontbonden te
beschouwen.

4. Aanbetaling
Bij of voor het aangaan van een overeenkomst zijn wij steeds gerechtigd van de wederpartij een
aanbetaling te verlangen van tenminste 25% van de totale op de overeenkomst betrekking hebbende
prijs. De overige betalingscondities zijn omschreven in artikel 13 van deze voorwaarden.
In geval van niet-voldoening aan het betalingsverzoek zijn wij gerechtigd de overeenkomst eenzijdig
als ontbonden te beschouwen.

5. Prijzen
Indien en voor zover na het sluiten van een overeenkomst doch voor de oplevering of levering enige
onvoorzienbare prijsverhogende factoren optreden, waaronder te begrijpen een waardevermindering
van geldseenheden, verhoging van belastingheffing en dergelijke, komen deze prijsverhogende
kosten geheel voor rekening van de wederpartij.
Alle door ons genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W..

6. Levering en uitvoering
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dienen de door ons opgegeven termijnen
steeds als bijbenadering te worden gezien en zijn deze derhalve nimmer fataal. Bovendien gaat een
bedongen termijn niet eerder in dan nadat alle voor de uitvoering of levering noodzakelijke gegevens
in ons bezit zijn, terwijl wij ervan uitgaan dat wij in de uitvoering van de overeenkomst niet zullen
worden gehinderd door factoren welke bij de offerte niet aanwezig of niet bekend waren of konden
worden geacht.
Door ons genoemde termijnen kunnen door ons met een gelijke periode worden verlengd zonder dat
de tegenpartij zich kan beroepen op wanprestatie.
Indien, als gevolg van overmacht, de in de vorige volzin genoemde termijn is verstreken zonder dat de
overeenkomst is uitgevoerd of nageleefd, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden
doch niet anders dan wanneer hij ons schriftelijk, na het verstrijken van de genoemde verlengde
termijn, in gebreke heeft gesteld. Daarbij kunnen wij nimmer aansprakelijk worden gesteld voor
schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiende uit een overmachtsituatie.
In geval van een overmachtsituatie zijn wij gerechtigd te onzer keuze de levering of uitvoering tot
nader order uit te stellen danwel de overeenkomst te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding
jegens wederpartij te zijn gehouden waarbij wij ons het recht voorbehouden eventueel gemaakte
kosten bij de wederpartij/opdrachtgever te declareren.

7. Aansprakelijkheid
Wij zijn nimmer voor meer aansprakelijk dan het bedrag van onze offerte per gebeurtenis voor schade
aan andere werken en eigendommen van de wederpartij en voor zover deze gebeurtenis te wijten is
aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van ons of van degene voor wie wij
ingevolge het bepaalde in het Nieuw Burgerlijk Wetboek aansprakelijk zijn.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan als gevolg van de door wederpartij of in diens
opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden.

8. Verplichtingen wederpartij
De wederpartij dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of
leveringen welke niet tot deel uitmaken van de overeenkomst en redelijkerwijs ook niet tot onze
werkzaamheden behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van ons werk danwel
onze leveringen geen vertraging ondervinden.

9. Aansprakelijkheid wederpartij
Indien de aanvraag of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de
wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voortvloeiende schade en kosten door de
wederpartij te worden vergoed.
De wederpartij draagt het risico voor schade die voortvloeit uit door of namens hem verlangde
constructies en werkwijzen.
De wederpartij draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken in materialen of hulpmiddelen
die door hem ter beschikking zijn gesteld danwel door hem zijn verlangd.

10. Reclamaties
Reclamaties omtrent de uitvoering van de overeenkomst tussen ons en de wederpartij, worden door
ons slechts aanvaard en in behandeling genomen, indien zij schriftelijk binnen acht dagen na
uitvoering van die overeenkomst aan ons kenbaar zijn gemaakt. De reclamatie zal moeten behelzen
een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de klachten.

11. Garantie
Wij staan in voor de deugdelijkheid van de door ons geleverde nieuwe materialen. Op geleverde
gebruikte/tweedehands goederen wordt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, geen garantie
verleend en wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele gebreken.
Bij reparaties van binnen de garantietermijn en onder garantie vallende gebreken, wordt het binnen
het ons bedrijf geldende voorrijdtarief bij wederpartij in rekening gebracht.
Een garantietermijn kan nooit langer zijn dan die welke door onze fabrikant/leverancier wordt
gehanteerd.
Schaden of gebreken welke naar ons oordeel zijn ontstaan door onoordeelkundig gebruik en/of
gebruik in strijd met de aard van de zaak, vallen buiten de garantie.

12. Eigendomsvoorbehoud
Zolang de wederpartij geen volledige betaling ter zake van de overeenkomst tussen partijen heeft
verricht, blijven de door ons aan wederpartij geleverde goederen, verwerkt of onverwerkt, ons
eigendom. Wederpartij wordt alsdan geacht slechts houder-om-niet in de zin der wet over die
goederen te zijn, zulks met alle rechten en verplichtingen welke de wet aan houderschap verbindt.
Indien de wederpartij enige verplichting, welke de overeenkomst hem oplegt, niet nakomt zijn wij
gerechtigd, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de goederen terug te nemen
en/of te verwijderen en de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd ons het recht
van de nalatige wederpartij te vorderen de kosten, schaden en interessen welke voor ons mochten
(zijn) ontstaan als gevolg van de door wederpartij gepleegde wanprestatie.

13. Betalingscondities
Betalingen dienen te geschieden “netto contant” bij oplevering van het werk en/of aflevering van de
goederen danwel uiterlijk binnen de op de factuur gestelde termijn. Schuldvergelijking of compensatie
is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij overschrijding van de betalingstermijn zijn wij gerechtigd aan de nalatige
wederpartij ter zake – benevens de wettelijke rente – een rente wegens te late betaling in rekening te
brengen van 2% van het factuurbedrag per maand, ingaande de dag volgende op die waarop de
betaling had moeten plaats vinden. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van een maand voor
een hele maand gerekend.
Daarnaast hebben wij het recht om, in geval van wanbetaling, extra kosten waaronder
buitengerechtelijke incassokosten, bij de wederpartij in rekening te brengen ter hoogte van 15% van
het factuurbedrag met een minimum van € 250.--. Tijdig ingediende en door ons geaccepteerde
reclamaties op een zelfstandig onderdeel van een factuur ontheffen de wederpartij nimmer van de
verplichting tot betaling van de overige posten van deze factuur binnen de betalingstermijn.
Al onze vorderingen zijn te allen tijde direct opeisbaar.

14. Vrijwaring
Wij zijn tot geen andere vrijwaring gehouden dan die welke de wet aan ons oplegt. Aansprakelijkheid
ten opzichte van de wederpartij en/of derden voor schade, van welke aard en omvang dan ook, welke
bij de uitvoering van de overeenkomst mocht zijn ontstaan, is, behoudens onze eigen
aansprakelijkheid, uitdrukkelijk uitgesloten.

15. Hoofdelijkheid
Indien aan twee of meer kopers/wederpartijen welke voor gezamenlijke rekening handelen, wordt
verkocht of voor hen werkzaamheden worden verricht, is ieder der kopers/wederpartijen voor zich
hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige en algehele nakoming der gesloten overeenkomst (de zgn.
hoofdelijkheid).

16. Ontbinding
De wederpartij doet afstand van alle recht op ontbinding van de overeenkomst op grond van het in
wettelijke bepalingen te dien aanzien bepaalde.
Ontbinding is slechts mogelijk op basis van wederzijdse instemming der partijen, met inachtneming
van het overig in deze voorwaarden bepaalde.
Ingeval van ontbinding der overeenkomst met wederzijdse instemming, zijn wij gerechtigd van de
andere partij ten titel van schadeloosstelling te vorderen een bedrag van tenminste 30% van het
belangen der te ontbinden of ontbonden overeenkomst.

17. Geschillen, domicile, incasso en invordering
Op al onze overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
Ten aanzien van geschillen is bevoegd die rechter welke door het Nederlandse recht als bevoegde
rechter wordt aangewezen.
Te dier zake wordt door wederpartij hierbij domicile gekozen ten adresse van de zetel van ons bedrijf
zodat in elk geval ten aanzien van de relatieve competentie de Kantonrechter danwel de
Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch bevoegd is van enig geschil kennis te nemen.
Voor rekening van de nalatige wederpartij zijn alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk,
geliquideerde en niet-geliquideerde welke wij ons moeten getroosten om tot algehele voldoening en
nakoming der overeenkomsten te komen.
Deze kosten bedragen tenminste 15% van de niet- of niet-volledig betaalde facturen, verhoogde met
de daarover verschuldigde geconvenieerde rente, onverminderd de over het geheel verschuldigde
B.T.W..

Aldus opgemaakt te Drunen, 01-01-1999
Koloebo Drunen.

Namens deze,
R. Korthals, eigenaarVerder